ALGEMENE VOORWAARDEN

NR 1
Klachten dienen uiterlijk binnen de 7 dagen na uitvoering van werken per aangetekend schrijven te worden geformuleerd.

NR 2
Tenzij bij andersluidende schriftelijk overeenkomst bepaald, dienen al onze rekening contant te worden betaald, zonder karting op de zetel van de maatschappij of via overschrijving op renkeningnr.: BE21377077014603

NR 3
De geleverde materialen blijven onze eigendom zodanig ze niet integraal betaald zijn. Ingeval van laattijdige betaling hebben wij het recht doet geen afbreuk aan het recht tot terugvordering. Partijen verklaren zich akkoord om onderhavig beding te aanzien als een schriftelijke clausule zoals vereist in art. 101 van faillisementwet.

NR 4
Facturen te betalen 15 dagen na factuurdatum. Bij niet betaling zal de hoofdsom van rechtswegen en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% met een minimum van 100 euro, ten titel van forfetaire schadevergoeding voor buitenrechtelijke kosten. Verwijlintresten t.b.v. 1,25% zijn eveneens en zonder ingebrekestelling verschuldigd vanaf de vervaldag.

© Copyright 2019 - algemene voorwaarden - powered by GETS GRAPHIC