ALGEMENE VOORWAARDEN

Business 2 Business

Business 2 Consumer

 1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen gelezen met eventueel bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld.
 2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum. Een bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door OMD ELECTRONICS.
 3. OMD ELECTRONICS kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de opdracht nadat alle dienstige stukken hiertoe door de klant werden overgemaakt en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet betaling van een vooropgesteld voorschot geeft OMD ELECTRONICS het recht de uitvoering van de opdracht onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden.
 4. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. De leveringstermijn wordt alleszins geschorst door vertraging van andere leveranciers of (onder)aannemers en wijzigingen door de klant aan de bestelling. Indien de opdracht door toedoen van de klant niet in één fase kan uitgevoerd worden, zullen eventuele bijkomende kosten doorgerekend worden aan de klant.
 5. De klant draagt er zorg voor dat voor aanvang van de werken de werf bereikbaar en vrij is.
 6. De klant staat op zijn kosten in voor de beveiliging, bewaking en/of verzekering van de goederen van OMD ELECTRONICS op de plaats van uitvoering, o.a. tegen verlies, beschadiging of diefstal.
 7. OMD ELECTRONICS houdt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.
 8. Kabels, leidingen en andere obstakels welke hinderlijk kunnen zijn voor de werkzaamheden van OMD ELECTRONICS dienen door de klant vooraf verwijderd te worden. Minstens dienen deze vooraf blootgelegd en aantoonbaar gemaakt. Schade aan kabels, leidingen en obstakels, alsmede schade aan gelijk welke derde wordt bij volledige vrijwaring ter zake van OMD ELECTRONICS op zich genomen door de klant. Meerwerken en wachturen t.g.v. onvoorziene obstakels en/of gebeurtenissen zijn verrekenbaar, in regie uren.
 9. OMD ELECTRONICS houdt zich het recht voor om waarborgen tot betaling van de klant te vragen en zolang die waarborg niet gesteld is al de verbintenissen op te schorten of te annuleren zonder dat een schadevergoeding zal verschuldigd zijn en onverminderd het recht op schadevergoeding van OMD ELECTRONICS.
 10. De klant moet de goederen en diensten na levering of uitvoering controleren op gebreken of tekorten. Klachten of betwistingen over gebrekkig of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de zeven dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij aangetekende zending. OMD ELECTRONICS is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode.
 11. De klant staat in voor de wettelijke vereiste keuringen en keuringsverslagen alvorens de uitgevoerde werken in gebruik te nemen, tenzij anders overeengekomen. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie of onzorgvuldigheden in de opgedragen werkzaamheden of in de door de klant gevraagde werkwijze.
 12. Indien bij de oplevering geen opmerkingen worden gemaakt op de werken of als de oplevering wordt toegestaan, zijn de werken van OMD ELECTRONICS opgeleverd. De ingebruikname van de uitgevoerde werken danwel het (laten) verder werken op de OMD ELECTRONICS uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding van de werken, in zijn totaliteit.
 13. Inzake zowel zichtbare als verborgen gebreken waarbij de aansprakelijkheid van OMD ELECTRONICS zou kunnen weerhouden worden, blijft haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot:
  – aanspraken op vervanging door gelijkwaardige materialen danwel gelijkwaardige heruitvoering of;
  – het bedrag dat door de verzekering van OMD ELECTRONICS wordt uitgekeerd of;
  – maximaal 50% van het in de bestelling opgenomen bedrag, wat dat onderdeel betreft.
  Indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot productieverliezen,
  winstdervingen, reputatieschade, verlies van data, verlies van contracten, verlies van goodwill, financiële kosten, immateriële schade, gevolgschade) komt alleszins niet voor vergoeding in aanmerking. OMD ELECTRONICS draagt evenmin verantwoordelijkheid voor schade die inherent is aan de uitvoering van de werken.
 14. De garantie welke OMD ELECTRONICS voorziet in verband met door andere firma’s aangeleverde en mee verwerkte goederen zal steeds naar termijn en omvang beperkt zijn tot de garantietussenkomsten die vanwege de toeleverancier wordt bekomen.
 15. OMD ELECTRONICS draagt geen verantwoordelijkheid voor werken uitgevoerd door een derde. Evenmin zal OMD ELECTRONICS aansprakelijk zijn voor een gebrek indien de klant of een derde aan de geleverde goederen en/of diensten wijzigingen heeft aangebracht of herstellingen heeft uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming van OMD ELECTRONICS. OMD ELECTRONICS zal evenmin aansprakelijkheid dragen indien de klant de goederen of diensten gebruikte voor enig ander doeleinde dan het doel waartoe de goederen of diensten bestemd zijn.
 16. Geen enkele schade aan derden bij en door de uitvoering van de door de OMD ELECTRONICS werkzaamheden en uit welke oorzaak dan ook, kan OMD ELECTRONICS ten laste worden gelegd. Uit hoofde van de aangegane opdracht neemt de klant, bij vrijwaring, geheel op zich. OMD ELECTRONICS draagt eveneens geen aansprakelijkheid op basis van de leer van de burenhinder (artikel 544 B. Wb.), ook niet bij wijze van overdracht daarvan.
 17. De goederen worden afgeleverd op de werf van de klant, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van OMD ELECTRONICS. De klant staat vanaf de levering verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt deze hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade.
 18. Alle geleverde materialen, ook als zij bewerkt werden, blijven echter, ondanks het gestelde onder 17, eigendom van OMD ELECTRONICS tot op het ogenblik van integrale betaling van de facturatie, intresten, schade en kosten. Ook alle door OMD ELECTRONICS gemaakte voorstudies, elektrische schema’s, werktekeningen, plannen, attesten, … blijven eigendom van OMD ELECTRONICS tot volledige betaling. Tot het ogenblik van integrale betaling is het de klant verboden de goederen in pand te geven of door te verkopen. Bij miskenning daarvan wordt OMD ELECTRONICS mede-eigenaar of geniet deze over een pandrecht ten belope van de vordering. OMD ELECTRONICS kan bij niet-betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen ophalen. Alle goederen die zonder zichtbare beschadiging gedemonteerd kunnen worden, worden roerend geacht.
 19. Alle prijzen zijn steeds BTW exclusief en opgemaakt in euro. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2020 inzake de betalingsachterstand bij handelstransacties. Er is dan tevens een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag tussen partijen bedongen en dit met een minimum van € 100. Bij niet – betaling op vervaldag van één factuur worden alle facturen onmiddellijk opeisbaar en heeft OMD ELECTRONICS het onvoorwaardelijke recht de opdracht stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de uitvoering van de opdracht kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
 20. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt OMD ELECTRONICS zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van OMD ELECTRONICS de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van OMD ELECTRONICS de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
 21. Bij enige wanbetaling heeft OMD ELECTRONICS een retentierecht op alle goederen die door de klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten, zonder dat OMD ELECTRONICS hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.
 22. De klant wordt hierbij uitgesloten zich te beroepen opzichtens OMD ELECTRONICS op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De klant kan m.a.w. diens betalingsverbintenissen niet opschorten, om welke redenen ook. De klant kan zich m.a.w. niet verschuilen achter beweerdelijk vastgestelde gebreken of het niet geheel afgerond zijn der werken om diens betalingsverbintenis op te schorten.
 23. In geval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst door toedoen van de klant is laatstgenoemde een forfaitaire vergoeding verschuldigd van 35 % van het totale offertebedrag en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen. E.e.a. laat het recht van OMD ELECTRONICS in toepassing van artikel 1794 B. Wb. onverkort.
 24. Elke niet-nakoming door de klant van diens verbintenissen, ook ten gevolge van een vereffening, faillissement, of eender welke vorm van insolvabiliteit, geeft OMD ELECTRONICS het recht om de lopende contracten met onmiddellijke uitwerking ontbonden te verklaren, zonder dat OMD ELECTRONICS enige schadevergoeding verschuldigd is. De ontbinding brengt voor de klant de verplichting mee om alle materiaal terug te geven dat hem zou geleverd zijn voor de ontbinding. Onverminderd het recht van OMD ELECTRONICS om een bijkomende schadevergoeding te eisen.
 25. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop OMD ELECTRONICS geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor OMD ELECTRONICS niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: staking of lock out, lock-down, brand, oproer, oorlog, epidemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden. Tijdens de overmachtssituatie worden de verplichtingen van OMD ELECTRONICS opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door OMD ELECTRONICS niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien OMD ELECTRONICS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 26. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
 27. Alleen het vredegerecht te Westerlo, en/of de rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.

Het Belgische recht is van toepassing.

 1. Onderhavige algemene voorwaarden dienen gelezen met eventueel bijzondere voorwaarden zoals overeengekomen, welke laatste voorrang genieten bij tegenstrijdigheid. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op alle tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de klant, zelfs al worden deze naderhand medegedeeld. Deze algemene voorwaarden worden voor het sluiten van de overeenkomst overgemaakt aan de klant. De klant heeft de algemene voorwaarden welbewust gelezen, goedgekeurd en aanvaard. De verstrekte diensten worden duidelijk omschreven in de offerte.
 2. Prijsoffertes worden louter ter informatie opgegeven, en gelden geenszins als aanbod. Zij zijn vrijblijvend, zonder verbintenis. De geldigheidsduur ervan is beperkt tot de opgegeven datum. Een bestelling wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging van de bestelling en ondertekening door OMD ELECTRONICS.
 3. OMD ELECTRONICS kan slechts overgaan tot inplanning van de uitvoering van de opdracht nadat alle dienstige stukken hiertoe door de klant werden overgemaakt en het eventueel vooropgesteld voorschot werd aanbetaald. Niet betaling van een vooropgesteld voorschot geeft OMD ELECTRONICS het recht de uitvoering van de opdracht onbepaald uit te stellen zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant, onverminderd het gestelde verder in deze algemene voorwaarden.
 4. Iedere opgegeven leveringstermijn, zelfs indien deze specifiek is vermeld, is een benadering en wordt verstrekt als vorm van inlichting. Overschrijding ervan kan geen aanleiding geven tot vernietiging of ontbinding van het contract. De overschrijding geeft evenmin aanleiding tot enige schadevergoeding. De leveringstermijn wordt alleszins geschorst door vertraging van andere leveranciers of (onder)aannemers en wijzigingen door de klant aan de bestelling. Indien de opdracht door toedoen van de klant niet in één fase kan uitgevoerd worden, zullen eventuele bijkomende kosten doorgerekend worden aan de klant.
 5. De klant draagt er zorg voor dat voor aanvang van de werken de werf bereikbaar en vrij is.
 6. De klant staat op zijn kosten in voor de beveiliging, bewaking en/of verzekering van de goederen van OMD ELECTRONICS op de plaats van uitvoering, o.a. tegen verlies, beschadiging of diefstal.
 7. OMD ELECTRONICS houdt zich het recht voor de werken geheel of gedeeltelijk in onderaanneming te laten uitvoeren.
 8. Kabels, leidingen en andere obstakels welke hinderlijk kunnen zijn voor de werkzaamheden van OMD ELECTRONICS dienen door de klant vooraf verwijderd te worden. Minstens dienen deze vooraf blootgelegd en aantoonbaar gemaakt. Schade aan kabels, leidingen en obstakels, alsmede schade aan gelijk welke derde wordt bij volledige vrijwaring ter zake van OMD ELECTRONICS op zich genomen door de klant. Meerwerken en wachturen t.g.v. onvoorziene obstakels en/of gebeurtenissen zijn verrekenbaar, in regie uren.
 9. OMD ELECTRONICS houdt zich het recht voor om waarborgen tot betaling van de klant te vragen en zolang die waarborg niet gesteld is al de verbintenissen op te schorten of te annuleren zonder dat een schadevergoeding zal verschuldigd zijn en onverminderd het recht op schadevergoeding van OMD ELECTRONICS.
 10. De klant moet de goederen en diensten na levering of uitvoering controleren op gebreken of tekorten. Klachten of betwistingen over gebrekkig of niet conforme goederen, dan wel over levering, uitvoering of facturatie dienen te geschieden binnen de zeven dagen na levering, uitvoering en/of facturatie en dit bij per brief of per e-mail. OMD ELECTRONICS is hoe dan ook niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode.
 11. De klant staat in voor de wettelijke vereiste keuringen en keuringsverslagen alvorens de uitgevoerde werken in gebruik te nemen, tenzij anders overeengekomen. De klant draagt het risico voor schade veroorzaakt door onjuiste informatie of onzorgvuldigheden in de opgedragen werkzaamheden of in de door de klant gevraagde werkwijze.
 12. Indien bij de oplevering geen opmerkingen worden gemaakt op de werken of als de oplevering wordt toegestaan, zijn de werken van OMD ELECTRONICS opgeleverd. De ingebruikname van de uitgevoerde werken danwel het (laten) verder werken op de OMD ELECTRONICS uitgevoerde werken wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring en aanvaarding van de werken, in zijn totaliteit.
 13. Inzake zowel zichtbare als verborgen gebreken waarbij de aansprakelijkheid van OMD ELECTRONICS zou kunnen weerhouden worden, blijft haar aansprakelijkheid alleszins beperkt tot:
  – aanspraken op vervanging door gelijkwaardige materialen danwel gelijkwaardige heruitvoering of;
  – het bedrag dat door de verzekering van OMD ELECTRONICS wordt uitgekeerd of;
  – maximaal het in de bestelling opgenomen bedrag, wat dat onderdeel betreft. Indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot productieverliezen, winstdervingen, reputatieschade, verlies van data, verlies van contracten, verlies van goodwill, financiële kosten, immateriële schade, gevolgschade) komt alleszins niet voor vergoeding in aanmerking. OMD ELECTRONICS draagt evenmin verantwoordelijk voor schade die inherent is aan de uitvoering van de werken.
 14. De garantie welke OMD ELECTRONICS voorziet in verband met door andere firma’s aangeleverde en mee verwerkte goederen zal steeds naar termijn en omvang beperkt zijn tot de garantietussenkomsten die vanwege de toeleverancier wordt bekomen.
 15. OMD ELECTRONICS draagt geen verantwoordelijkheid voor werken uitgevoerd door een derde. Evenmin zal OMD ELECTRONICS aansprakelijk zijn voor een gebrek indien de klant of een derde aan de geleverde goederen en/of diensten wijzigingen heeft aangebracht of herstellingen heeft uitgevoerd zonder voorafgaandelijke toestemming van OMD ELECTRONICS. OMD ELECTRONICS zal evenmin aansprakelijkheid dragen indien de klant de goederen of diensten gebruikte voor enig ander doeleinde dan het doel waartoe de goederen of diensten bestemd zijn.
 16. De goederen worden afgeleverd op de werf van de klant, doch worden verondersteld te zijn ontvangen in de magazijnen van OMD ELECTRONICS. De klant staat vanaf de levering verder in voor schade aan en vervreemding van het materiaal en neemt deze hiervoor een gegoede verzekering, ook voor brand en stormschade.
 17. Alle geleverde materialen, ook als zij bewerkt werden, blijven echter, ondanks het gestelde onder 16, eigendom van OMD ELECTRONICS tot op het ogenblik van integrale betaling van de facturatie, intresten, schade en kosten. Ook alle door OMD ELECTRONICS gemaakte voorstudies, elektrische schema’s, werktekeningen, plannen, attesten, … blijven eigendom van OMD ELECTRONICS tot volledige betaling. Tot het ogenblik van integrale betaling is het de klant verboden de goederen in pand te geven of door te verkopen. Bij miskenning daarvan wordt OMD ELECTRONICS mede-eigenaar of geniet deze over een pandrecht ten belope van de vordering. OMD ELECTRONICS kan bij niet-betaling op kosten en risico van de klant op elk ogenblik de goederen terug komen ophalen. Alle goederen die zonder zichtbare beschadiging gedemonteerd kunnen worden, worden roerend geacht.
 18. Alle prijzen zijn steeds BTW exclusief en opgemaakt in euro. De betalingstermijn bedraagt 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke aan betaling op deze vervaldag loopt na ingebrekestelling (per e-mail) een conventionele intrest van 10 %. Er is dan tevens een tussen partijen bedongen schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het factuurbedrag en dit met een minimum van € 100. Bij niet-betaling op vervaldag van één factuur heeft OMD ELECTRONICS het onvoorwaardelijke recht de opdracht stil te leggen tot algehele betaling van het verschuldigde bedrag. OMD ELECTRONICS brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. In voorkomend geval vervallen alle eventueel gemaakte afspraken m.b.t. leverings- en uitvoeringstermijnen. Het stilleggen van de uitvoering van de opdracht kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.
 19. Indien de werken uit deelopdrachten bestaan, behoudt OMD ELECTRONICS zich het recht voor de uitvoering van de volgende deelopdracht op te schorten conform het voorgaande, tot zolang de vorige deelopdracht integraal werd betaald. OMD ELECTRONICS brengt de klant hiervan schriftelijk op de hoogte. Het voorgaande doet geen afbreuk aan het recht van OMD ELECTRONICS de geleden schade onder de vorm van de gederfde winst en alle overige kosten veroorzaakt door gebrek van of vertraging in betaling (administratiekosten, etc.) te verhalen op de klant. Het voorgaande onverminderd het recht van OMD ELECTRONICS de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van de klant wegens wanbetaling.
 20. Bij enige wanbetaling heeft OMD ELECTRONICS een retentierecht op alle goederen die door de klant overhandigd werden tot aan de volledige betaling van hoofdsommen, intresten en kosten, zonder dat OMD ELECTRONICS hiervoor tot enige schadevergoeding gehouden kan zijn.
 21. Ook de klant kan zich opzichtens OMD ELECTRONICS beroepen op de juridische figuur van de exceptie van niet – uitvoering. De klant dient OMD ELECTRONICS hiervan schriftelijk (per brief of per e-mail) in kennis te stellen, binnen de periode zoals vernoemd onder artikel 10 van huidige algemene voorwaarden. Indien tijdig en gegrond protest voorligt m.b.t. geleverde diensten en/of facturatie, kan de klant diens betalingsverbintenissen opschorten t.e.m. het ogenblik van conforme dienstverlening en/of facturatie door OMD ELECTRONICS. De klant heeft het recht haar bewezen geleden schade en kosten, t.g.v. een tijdig schriftelijke gemelde gebrekkige uitvoering van de overeenkomst, te verhalen op OMD ELECTRONICS. Dit onverminderd het recht van de klant de tussen partijen afgesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden in het nadeel van OMD ELECTRONICS.
 22. Ingeval van annulatie, vernietiging of geen uitvoering van de overeenkomst is een tussen partijen bedongen forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 35 % van het totale offertebedrag met een minimum van € 100 en dit onder uitdrukkelijke mogelijkheid een hogere schade te eisen.
 23. Elke partij heeft het recht de overeenkomst onmiddellijk en zonder voorafgaandelijke tussenkomst van een rechter te beëindigen per aangetekende brief indien de andere partij zijn/haar contractuele verplichtingen niet naleeft en deze nalaat dit verzuim te herstellen binnen de 14 dagen na hiertoe schriftelijk te zijn aangemaand.
 24. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop een partij geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor deze partij niet in staat is haar verplichtingen na te komen, waaronder mede begrepen: staking of lock-out, lock-down, brand, oproer, oorlog, epidemie, elektrische, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege, fouten of vertragingen te wijten aan derden. Tijdens de overmachtssituatie worden de verplichtingen van deze partij opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door deze partij niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. Indien OMD ELECTRONICS bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 25. De eventuele nietigheid van één van de clausules van deze algemene voorwaarden brengt de geldigheid van de overige niet in het gedrang.
 26. Alleen het vredegerecht te Westerlo, en/of de rechtbank van eerste aanleg of ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd om van geschillen en vorderingen in eerste aanleg kennis te nemen.

Het Belgische recht is van toepassing.

© Copyright 2019 - algemene voorwaarden - powered by GETS GRAPHIC